Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działki 235/1 obr. 2, m. Pakość

Pakość, 10 października 2019 r. 
 KIO.6733.12.9.2019
 
O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) 
  
zawiadamiam, 
  
że w dniu 10 października 2019 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek Gminy Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 235/1 obręb 2, m. Pakość. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Pakość, 29 lipca 2019 r. 

KIO.6733.12.3.2019         

O B W I E S Z C Z E N  I E 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)     
  
                                                             zawiadamiam, 

że na wniosek Gminy Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, z dnia 24 lipca 2019 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działki 235/1 obr. 2, m. Pakość.   

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia od dnia publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (29 lipca 2019)
Opublikował: Jacek Malinowski (29 lipca 2019, 14:27:22)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (10 października 2019, 12:12:06)
Zmieniono: Publikacja obwieszczenia o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 363