Wydobywanie kopaliny związanej z nieruchomością oznaczoną wg ewidencji gruntów numer 55/12, 56/2, 57, 62/1, 79/1 ze złoża piasku w obrębie miejscowości Ludkowo

KIO.6220.9.2019.PG

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji

podaję do publicznej wiadomości informację o:

zawieszeniu postępowania wszczętego na wniosek Kopalni Żwiru i Piasku Emanuel Kowalczyk Daniel Kowalczyk Sp. J. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny związanej z nieruchomością oznaczoną wg ewidencji gruntów numer 55/12, 56/2, 57, 62/1, 79/1 ze złoża piasku w obrębie miejscowości Ludkowo, gmina Pakość, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Burmistrz Pakości jako organ właściwy do wydania przedmiotowej decyzji, po złożeniu przez Wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia poinformuje stosownym obwieszczeniem o możliwości składania przez społeczeństwo uwag i wniosków.


Pakość, dnia 13 grudnia 2019 r.
KIO.6220.9.2019.PG

OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji

podaję do publicznej wiadomości informację o:

wydaniu postanowienia ustalającego zakres raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny związanej z nieruchomością oznaczoną wg ewidencji gruntów numer 55/12, 56/2, 57, 62/1, 79/1 ze złoża piasku w obrębie miejscowości Ludkowo, gmina Pakość.
Burmistrz Pakości, jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po złożeniu przez Wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia poinformuje stosownym obwieszczeniem o możliwości składania przez społeczeństwo uwag i wniosków.
Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Paulina Gad (16 grudnia 2019)
Opublikował: Jacek Malinowski (16 grudnia 2019, 09:52:22)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (7 stycznia 2020, 18:15:03)
Zmieniono: Publikacja obwieszczenia o zawieszeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 349