Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 205/2 obręb Kościelec gmina Pakość"

KIO.6220.18.2020.PG
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację o:

zawieszeniu postepowania wszczętego na wniosek PVE 117 Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 205/2 obręb Kościelec gmina Pakość”, do czasu przełożenia uzupełnień i wyjaśnień o raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Burmistrz Pakości jako organ właściwy do wydania przedmiotowej decyzji, po złożeniu przez Wnioskodawcę wyjaśnień oraz po uzyskaniu uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, poinformuje stosownym obwieszczeniem o zebraniu materiału dowodowego oraz możliwości składania przez społeczeństwo uwag i wniosków.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Pakość, dnia 17 listopada 2020 r.

KIO.6220.18.2020.PG
OBWIESZCZENIE

Urząd Miejski w Pakości, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zawiadamia, że na wniosek firmy PVE 117 Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, z dnia 27 lipca 2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 205/2 obręb Kościelec gmina Pakość”.

W powyższej sprawie, 26 października 2020 r., Burmistrz Pakości wydał postanowienie znak: KIO.6220.18.2020.PG, stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W związku z przedłożeniem przez Wnioskodawcę „Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pod nazwą: budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewidencyjnym 205/5 w miejscowości Kościelec gmina Pakość”, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organem administracji właściwym do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 18 listopada 2020 r. do 10 grudnia 2020 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, w godzinach pracy Urzędu. 
Zgodnie z  art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres p.gad@pakosc.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.). 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia jest Burmistrz Pakości.


Pakość, dnia 26 października 2020 r. 
                         
KIO.6220.18.2020.PG
OBWIESZCZENIE 
 
Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 
podaję do publicznej wiadomości informację o: 
wydaniu postanowienia ustalającego zakres raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 205/2 obręb Kościelec gmina Pakość”. 
Burmistrz Pakości, jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po złożeniu przez Wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia poinformuje stosownym obwieszczeniem o możliwości składania przez społeczeństwo uwag i wniosków. 
Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, w dniach pracy Urzędu. 
  
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

treść postanowienia KIO.6220.18.2020.PG (294kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Paulina Gad (26 października 2020)
Opublikował: Hanna Ryterska (28 października 2020, 10:07:39)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (14 kwietnia 2021, 13:17:01)
Zmieniono: Publikacja obwieszczenia o zawieszeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 268