Budowa w gminie Pakość, na terenie Żwirowni Wojdal, elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 80 MW w obrębie Wojdal, Mielno i Ludkowo w gminie Pakość

Pakość, dnia 28 kwietnia 2020 r.
KIO.6220.16.2019.PG                                                             

OBWIESZCZENIE
o wniesieniu odwołania

Zgodnie z art. 10, art. 49a i art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) 

z a w i a d a m i a m,

że od decyzji znak KIO.6220.16.2019.PG z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie odmowy wydania środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Budowa w gminie Pakość, na terenie Żwirowni Wojdal, elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 80 MW składającej się z pływających na powierzchni wody paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi, stacjami transformatorowymi, rozdzielnicami SN/SN i stacją GPO oraz liniami WN”, odwołanie wniosła Centralna Grupa Energetyczna S.A.
    W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z kserokopią wniesionego odwołana w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, w dniach i godzinach pracy Urzędu i wypowiedzieć się co do jego treści.
    Jednocześnie informujemy, że odwołanie wraz z oryginałami akt sprawy zostało przesłane do rozpoznania Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Bydgoszczy.Pakość, dnia 6 kwietnia 2021 r.
KIO.6220.16.2019.PG

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez Centralną Grupę Energetyczną S.A., wnioskiem z dnia 30 października 2019 r. (data wpływu: 31.10.2019 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247),
z a w i a d a m i a m
że w dniu 6 kwietnia 2021 r. została wydana decyzja odmowna w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie w gminie Pakość, na terenie Żwirowni Wojdal, elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 80 MW składającej się z pływających na powierzchni wody paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi, stacjami transformatorowymi, rozdzielnicami SN/SN i stacją GPO oraz liniami WN”.
Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem informuję, iż z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, w dniach pracy Urzędu.Pakość, dnia 11 lutego 2021 r.  

KIO.6220.16.2019.PG


Obwieszczenie  o zebraniu materiału dowodowego

W związku ze złożonym przez Centralną Grupę Energetyczną S.A., wnioskiem z dnia 30 października 2019 r. (data wpływu: 31.10.2019 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), 
zawiadamiam strony 

o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie w gminie Pakość, na terenie Żwirowni Wojdal, elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 80 MW składającej się z pływających na powierzchni wody paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi, stacjami transformatorowymi, rozdzielnicami SN/SN i stacją GPO oraz liniami WN”. Przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania na działkach wymienionych poniżej: 
- dz. o nr ewid. 7/11, 8/7, 8/9, 8/5, 38/4, 8/1, 38/1, 40/2, 15/1, 15/2, 39, 17, 19, 22, 21/1, 25/1, 25/2, 26/2, 40/5, 4/4, 26/1, 40/3, 42/11, 37, 42/19, 42/2, 42/3, 42/8, 42/1, ob. Wojdal, gm. Pakość – lokalizacja paneli fotowoltaicznych;
- dz. o nr ewid. 42/19, 42/3, 42/2, 42/21, 42/8, ob. Wojdal, gm. Pakość – lokalizacja rozdzielnic SN/SN;
- dz. o nr ewid. 36, 37/2, ob. Ludkowo, gm. Pakość – lokalizacja stacji GPO;
- dz. o nr ewid. 42/21, 42/20, 42/17, 123, ob. Wojdal, gm. Pakość, 160/2, 43/2, ob. Mielno, gm. Pakość, 12/2, 38, 36, ob. Ludkowo, gm. Pakość – proponowana trasa przyłącza, w tym linii pomiędzy elektrownią, a GPO oraz podziemnej linii kablowej WN. 
Zgodnie z cytowanym wyżej art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, bądź telefonicznie pod numerem tel. 52 566 60 89, w terminie 14 dni od dnia opublikowania obwieszczenia.
11.09.2020 r.
KIO.6220.16.2019.PG
OBWIESZCZENIE

Urząd Miejski w Pakości, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zawiadamia, że na wniosek Centralnej Grupy Energetycznej S.A., z dnia 31 października 2019 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie w gminie Pakość, na terenie Żwirowni Wojdal, elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 80 MW składającej się z pływających na powierzchni wody paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi, stacjami transformatorowymi, rozdzielnicami SN/SN i stacją GPO oraz liniami WN”.

W powyższej sprawie, 3 stycznia 2020 r., Burmistrz Pakości wydał postanowienie znak: KIO.6220.16.2019.PG, stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W związku z przedłożeniem przez Wnioskodawcę „Raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji pod nazwą: budowa w gminie Pakość, na terenie Żwirowni Wojdal, elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 80 MW składającej się z pływających na powierzchni wody paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi, stacjami transformatorowymi, rozdzielnicami SN/SN i stacją GPO oraz liniami WN”, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Organami administracji właściwymi do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia oraz udzielenia opinii są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 11 września 2020 r. do 2 października 2020 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z  art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres p.gad@pakosc.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia jest Burmistrz Pakości.KIO.6220.16.2019.PG

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji

podaję do publicznej wiadomości informację o:

zawieszeniu postępowania wszczętego na wniosek Centralnej Grupy energetycznej S.A. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie w gminie Pakość, na terenie Żwirowni Wojdal, elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 80 MW składającej się z pływających na powierzchni wody paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi, stacjami transformatorowymi, rozdzielnicami SN/SN i stacją GPO oraz liniami WN, w obrębie Wojdal, Mielno i Ludkowo w gminie Pakość.
Burmistrz Pakości jako organ właściwy do wydania przedmiotowej decyzji, po złożeniu przez Wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia poinformuje stosownym obwieszczeniem o możliwości składania przez społeczeństwo uwag i wniosków.KIO.6220.16.2019.PG

OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji

podaję do publicznej wiadomości informację o:

wydaniu postanowienia ustalającego zakres raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie w gminie Pakość, na terenie Żwirowni Wojdal, elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 80 MW składającej się z pływających na powierzchni wody paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi, stacjami transformatorowymi, rozdzielnicami SN/SN i stacją GPO oraz liniami WN, w obrębie Wojdal, Mielno i Ludkowo w gminie Pakość.
Burmistrz Pakości, jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po złożeniu przez Wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia poinformuje stosownym obwieszczeniem o możliwości składania przez społeczeństwo uwag i wniosków.
Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 18), w dniach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Paulina Gad (14 stycznia 2020)
Opublikował: Jacek Malinowski (14 stycznia 2020, 07:43:06)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (29 kwietnia 2021, 13:39:06)
Zmieniono: Publikacja obwieszczenia o wniesieniu odwołania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 517