Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Łazienkowej w Pakości

Pakość, 28 stycznia 2022 r. 
KIO.6733.1.3.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 28 stycznia 2022 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek Gminy Pakość, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXX XXXXX, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na uporządkowaniu gospodarki ściekowej w ul. Łazienkowej w Pakości na terenie działek nr 236, 268/6, 265/2, 235/2, 235/1, 239/2 obręb 2, m. Pakość oraz działki nr 84 obręb Rybitwy, gm. Pakość.

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Pakość, 14 września 2021 r. 
KIO.6733.15.3.2021
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) 

zawiadamiam, 

że na wniosek Gminy Pakość, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXX XXXXX z dnia 07 września 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej uporządkowania gospodarki ściekowej w ul. Łazienkowej w Pakości na terenie działek nr 236, 268/6, 265/2, 235/2, 235/1, 239/2 obręb 2, m. Pakość oraz działki nr 84 obręb Rybitwy, gm. Pakość.
 
W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (14 września 2021)
Opublikował: Magdalena Gromek (14 września 2021, 12:34:58)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (28 stycznia 2022, 08:27:05)
Zmieniono: publikacja obwieszczenia o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 95