Budowa elektrowni fotowoltaicznej SPV Wielowieś 5 o mocy do 10MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr 133/5, 133/3, 133/10, 135/2 oraz części działek nr 133/6 i 135/3 obręb Wielowieś, gm. Pakość

Pakość, 06 lipca 2022 r. 
 KIO.6730.45.12.2022


O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 72 ust. 6 i 6a, w związku z art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 06 lipca 2022 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej SPV Wielowieś 5 o mocy do 10MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr 133/5, 133/3, 133/10, 135/2 oraz części działek nr 133/6 i 135/3 obręb Wielowieś, gm. Pakość. 

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu. Od dnia 06 lipca 2022 r. treść decyzji zostaje udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pakość na okres 14 dni.

treść decyzji (116kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (6 lipca 2022)
Opublikował: Magdalena Gromek (6 lipca 2022, 08:51:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 56