„Budowa oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Pakość”.

                                                                                                                                                        Pakość, dnia 23 maja 2022 r.
KIO.6220.23.2021.PG
OBWIESZCZENIE

Urząd Miejski w Pakości, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), zawiadamia, że na wniosek złożony przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o. o. z siedzibą w Pakości, za pośrednictwem pełnomocnika Pana  XXXX XXXX, przedstawił „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Pakość”, z dniem 7 grudnia 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Pakość”. Inwestycja ma zostać zrealizowana na terenie działki nr 2/50, obr. 4, gm. Pakość.

W powyższej sprawie, 24 marca 2022 r., Burmistrz Pakości wydał postanowienie znak: KIO.6220.23.2021.PG, stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W związku z przedłożeniem przez Wnioskodawcę „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Pakość”, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organami administracji właściwymi do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich w Inowrocławiu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 24 maja 2022 r. do 23 czerwca 2022 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres p.gad@pakosc.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia jest Burmistrz Pakości.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości oraz udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości.
Pakość, dnia 5 maja 2022 r.
KIO.6220.23.2021.PG
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji

podaję do publicznej wiadomości informację o:

zawieszeniu postępowania wszczętego na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o. o. z siedzibą w Pakości o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Pakość”.

Burmistrz Pakości jako organ właściwy do wydania przedmiotowej decyzji, po złożeniu przez Wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia informuje stosownym obwieszczeniem o możliwości składania przez społeczeństwo uwag i wniosków.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pakość.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 5 maja 2022 r.
Pakość, dnia 8 grudnia 2021 r.
KIO.6220.23.2021.PG
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


W związku ze złożonym przez firmę Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o. o. z siedzibą w Pakości, wnioskiem z dnia 29 października 2021 r. (data wpływu: 8 listopada 2021 r.), uzupełnionym dnia 7 grudnia 2021 r. (data wpływu), zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz art. 10, art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m:

że z dniem 7 grudnia 2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Pakość”.

Jednocześnie informuję o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Inowrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu z prośbą o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

W związku z faktem, że w niniejszej sprawie występuje ponad 10 stron postępowania, informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w przedmiotowej sprawie, będzie dokonywane w formie publicznego obwieszczenia (na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pakość oraz na tablicy ogłoszeń w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia).

metryczka


Wytworzył: Paulina Gad (9 grudnia 2021)
Opublikował: Paulina Gad (9 grudnia 2021, 14:20:48)

Ostatnia zmiana: Paulina Gad (24 maja 2022, 15:44:37)
Zmieniono: dodanie obwieszczenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 141