Budowa elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej w miejscowości Radłowo

N/znak: KIO 7331 – 8/06                                                  Pakość, dnia 9 marca 2006r.

Burmistrz Pakości

W związku ze złożonym przez Pana Mirosława Lewińskiego - Wielicza 14 85-796 Bydgoszcz, wnioskiem - wpływ 31 stycznia 2006r., zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że z dniem 10 marca 2006r. zostaje wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej, na działce nr 122/1 oraz nr 122/3, położonej w miejscowości Radłowo, gm. Pakość.
Zgodnie z cytowanymi wyżej artykułami w terminie 21 dni licząc od dnia doręczenia niniejszej informacji można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 12), w dniach pracy Urządu od godz. 8:00 – 12:00.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

N/znak: KIO 7331 – 08/06                                            Pakość, dnia 3 kwietnia 2006 r.

Burmistrz Pakości

Zgodnie z art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że z dniem 3 kwietnia 2006r. zostaje zakończone postępowanie w sprawie wniosku Pana Mirosława Lewińskiego – ul. Wielicza 14, 85-796 Bydgoszcz – wpływ dnia 31 stycznia 2006r. o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej, na działce nr 122/1 oraz nr 122/3, położonej w miejscowości Radłowo, gm. Pakość.

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (9 marca 2006)
Opublikował: Jacek Malinowski (26 czerwca 2006, 07:45:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3427