„Przebudowa linii napowietrznej WN 110 kV relacji Pakość – Mątwy odcinek GPZ Pakość – stanowisko nr 30 (istniejące nr 32)”.

                                                         Pakość, dnia 19 listopada 2021 r.
KIO.6220.13.2021.PG                                                                   

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


W związku ze złożonym przez Panią xxxxxx xxxxxx, pełnomocnika ENEA Operator Sp. z o. o., wnioskiem z dnia 26 kwietnia 2021 r. (data wpływu: 27 kwietnia 2021 r.), zgodnie z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 19 listopada 2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie linii napowietrznej WN 110 kV relacji Pakość – Mątwy odcinek GPZ Pakość – stanowisko nr 30 (istniejące nr 32)”.

Zgodnie z cytowanym wyżej przepisem informuję, iż z ww. decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, w dniach pracy Urzędu.
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, Urzędu Gminy Inowrocław, a także udostępnienie informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości i Gminy Inowrocław oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia. 

decyzja (723kB) pdf
Pakość, dnia 4 października 2021 r.
KIO.6220.13.2021.PG                                    
Obwieszczenie  
o zebraniu materiału dowodowego


W związku ze złożonym przez Panią xxxxxx xxxxxx, pełnomocnika ENEA Operator Sp. z o. o., wnioskiem z dnia 26 kwietnia 2021 r. (data wpływu: 27 kwietnia 2021 r.), w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

zawiadamiam strony

o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie linii napowietrznej WN 110 kV relacji Pakość – Mątwy odcinek GPZ Pakość – stanowisko nr 30 (istniejące nr 32)”.

Zgodnie z cytowanym wyżej art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4, bądź telefonicznie pod numerem tel. 52 566 60 89, w terminie 14 dni od dnia opublikowania obwieszczenia.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pakości, Urzędu Gminy Inowrocław, a także udostępnienie informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pakości i Gminy Inowrocław oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

metryczka


Wytworzył: Paulina Gad (4 października 2021)
Opublikował: Paulina Gad (8 października 2021, 13:02:05)

Ostatnia zmiana: Paulina Gad (19 listopada 2021, 12:15:06)
Zmieniono: dodanie obwieszczenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 179