Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 9, 284/7 i 1/22 oraz części działek nr 23 i 111, obręb Łącko, gm. Pakość.

Pakość, 31 maja 2017 r. 
 KIO.6733.1.15.2017 
  
O B W I E S Z C Z E N I E

  
Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) 
  
zawiadamiam, 
  
że w dniu 31 maja 2017r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek Gminy Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, dotycząca budowy rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 9, 284/7 oraz części działek nr 1/22, 23, 111, obręb Łącko, gm. Pakość. 
  
W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w dniach pracy Urzędu od godz. 8ºº - 12ºº, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. 
  
  
  
Rozdzielnik: 
1.        Tablica ogłoszeń. 
2.        Strona BIP
3.        aa


Pakość, 18 stycznia 2017 r. 
KIO.6733.1.3.2017          
                                                          
OBWIESZCZENIE 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  
Na podstawie art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) 
  
zawiadamiam 
  
że, na wniosek Gminy Pakość, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, z dnia 18 stycznia 2017r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 9, 284/7 i 1/22 oraz części działek nr 23 i 111, obręb Łącko, gm. Pakość. 
  
  
W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w dniach pracy Urzędu od godz. 8ºº- 12ºº, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia od dnia publicznego ogłoszenia. 
  
  
Rozdzielnik: 
1.       Tablica ogłoszeń. 
2.       Strona BIP. 
3.       aa. 
  
Osoba prowadząca: Radosław Dąbrowski 

metryczka


Wytworzył: Radosław Dąbrowski (18 stycznia 2017)
Opublikował: Adrianna Nowicka (18 stycznia 2017, 14:42:42)

Ostatnia zmiana: Adrianna Nowicka (31 maja 2017, 13:44:06)
Zmieniono: obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 448