"Budowa w gminie Pakość, na terenie Żwirowni Wojdal, elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 80 MW"


Pakość, 28 stycznia 2022 r.
KIO.6220.16.2019.PG

Zawiadomienie
o przedłużeniu terminu

Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 77 ust. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam, że załatwienie sprawy polegającej na wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa w gminie Pakość, na terenie Żwirowni Wojdal, elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 80 MW składającej się z pływających na powierzchni wody paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi, stacjami transformatorowymi, rozdzielnicami SN/SN i stacją GPO oraz liniami WN”, z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność zebrania dodatkowego materiału dowodowego, nie mogło nastąpić w terminie określonym w art. 77 ust. 9 ww. ustawy.

Jednocześnie informuję, że sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 15 marca 2022 r.

Zgodnie z art. 37 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), informuję, że stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
1)    nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
2)    postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie zawiera uzasadnienie i wnosi się:
1)    do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
2)    do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.Pakość, 15 listopada 2021 r.
KIO.6220.16.2019.PG

Zawiadomienie
o przedłużeniu terminu

Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w nawiązaniu do art. 77 ust. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam, że załatwienie sprawy polegającej na wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa w gminie Pakość, na terenie Żwirowni Wojdal, elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 80 MW składającej się z pływających na powierzchni wody paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi, stacjami transformatorowymi, rozdzielnicami SN/SN i stacją GPO oraz liniami WN”, z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, nie mogło nastąpić w terminie określonym w art. 77 ust. 9 ww. ustawy.
Jednocześnie informuje, że sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 30 grudnia 2021 r.

Zgodnie z art. 37 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), informuję, że stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
1)    nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
2)    postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie zawiera uzasadnienie i wnosi się:
1)    do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
2)    do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

decyzja Samorzadowego Kolegium Odwoławczego z dnia 30.06.2021 r.

metryczka


Wytworzył: Hanna Ryterska (12 lipca 2021)
Opublikował: Hanna Ryterska (12 lipca 2021, 11:07:58)

Ostatnia zmiana: Paulina Gad (31 stycznia 2022, 07:51:20)
Zmieniono: dodanie zawiadomienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 170