Budowa farmy fotowoltaicznej ma terenie części działki nr 114 obręb Radłowo, gm. Pakość

Pakość, 26 stycznia 2022 r. 
KIO.6730.10.3.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 66a ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 i 6a, w związku z art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 26 stycznia 2022 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej na terenie części działki nr 114 obręb Radłowo, gm. Pakość.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu. Od dnia 26 stycznia 2022 r. treść decyzji zostaje udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pakość na okres 14 dni.

treść decyzji (123kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (26 stycznia 2022)
Opublikował: Magdalena Gromek (27 stycznia 2022, 09:39:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 73