Podniesienie rzędnych składowania istniejącej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

Pakość, 25 listopada 2022 r.
 KIO.6733.32.10.2022

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 49 i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 25 listopada 2022 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o.o., dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na podniesieniu rzędnych składowania istniejącej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie działek nr 39/3, 40/4, 41/5 obręb Giebnia, gm. Pakość.

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Pakość, 07 października 2022 r.
KIO.6733.32.3.2022          

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)
                                                             
zawiadamiam,

że na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o.o., z dnia 30 września 2022 r., uzupełniony dnia 06 października 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej podniesienia rzędnych składowania istniejącej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie działek nr 39/3, 40/4, 41/5 obręb Giebnia, gm. Pakość.

W związku z powyższym, na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienie w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (7 października 2022)
Opublikował: Lidia Puszczykowska (7 października 2022, 09:38:53)

Ostatnia zmiana: Lidia Puszczykowska (25 listopada 2022, 08:33:01)
Zmieniono: publikacja obwieszczenia o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 47