Głosowanie przez pełnomocnika

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
 1. całkowitej niezdolności do pracy
 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji
 3. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów
 4. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Nie mają prawa do głosowania przez pełnomocnika wyborcy przebywający w:
 • zakładach opieki zdrowotnej
 • domach pomocy społecznej
 • zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych
 • domach studenckich i ich zespołach
a także wyborcy głosujący korespondencyjnie.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być:
 • osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania
 • mężowie zaufania
 • jak również kandydaci na posła do Parlamentu Europejskiego
Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do burmistrza gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 10 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 15 maja 2014 r. Wniosek może być złożony pocztą, lub przez dowolną osobę w Urzędzie Miejskim. Wniosek musi być podpisany przez wnoszącego o sporządzenie aktu pełnomocnictwa lub przez osobę mającą być pełnomocnikiem w przypadku, gdy wnioskujący nie może lub nie umie podpisać wniosku.

Do wniosku należy dołączyć:
 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa
 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat
 • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania (wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa
Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie przed Burmistrzem Pakości lub pracownikiem Urzędu Miejskiego upoważnionym przez burmistrza do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

Wyborca ma prawo cofnąć pełnomocnictwo:
 1. głosując osobiście, jeśli nie zagłosował przed nim jego pełnomocnik (głosowanie osobiste unieważnia pełnomocnictwo)
 2. składając stosowne oświadczenie: 
 • Burmistrzowi Pakości najpóźniej do 23 maja 2014 r. 
 • właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, jeśli nie zagłosował wcześniej jego pełnomocnik (głosowanie osobiste unieważnia pełnomocnictwo)

  Miejsce złożenia dokumentów:
  Urząd Miejski w Pakości, ul.  Rynek 4, 88-170 Pakość
  w godzinach pracy Urzędu:
  - poniedziałek, środa i czwartek: od 7:00-15:00
  - wtorek: 7:00-16:00
  - piątek: 7:00-14:00 
Osoba wskazana do bezpośredniego kontaktu: Lucyna Tyburcza – Kierownik Referatu OP w Urzędzie Miejskim w Pakości: pokój nr 14, tel. 52 566 60 86, email: l.tyburcza@pakosc.pl

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.)Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2011 r. Nr 157 poz. 936).

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa (863kB) pdf
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa (723kB) pdf
Akt pełnomocnictwa (387kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Lucyna Tyburcza (18 kwietnia 2014)
Opublikował: Jacek Malinowski (22 kwietnia 2014, 08:05:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1478