Dotyczy zmiany sposobu użytkowania części budynku usługowego na żłobek na terenie dz. nr 215/1 obręb 3 Pakość

Pakość, 19 marca 2021 r.
 KIO.6730.48.15.2021
 
O B W I E S Z C Z E N I E


 
            Zgodnie z art. 49a i art. 104 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy znak: KIO.6730.48.3.2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.
 
zawiadamiam,
 
że w dniu 19 marca 2021 r. zostało zakończone postępowanie i wydana została decyzja o warunkach zabudowy, dla zmiany sposobu użytkowania części budynku usługowego (nr 290) na żłobek na terenie działki nr 215/1 obręb 3, m. Pakość.  

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Pakość, 03 marca 2021 r.  
KIO.6730.48.12.2021
 
O B W I E S Z C Z E N I E


            Zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy znak: KIO.6730.48.3.2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.
zawiadamiam,

strony postępowania, iż zebrano dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o warunkach zabudowy na wniosek złożony przez Niepubliczne Placówki Oświatowe Sp. z o.o., dla zmiany sposobu użytkowania części budynku usługowego (nr 290) na żłobek na terenie działki nr 215/1, obręb 3, m. Pakość.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu, a także uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od publicznego obwieszczenia.  Pakość, 11 lutego 2021 r. 
KIO.6730.48.9.2021          

OBWIESZCZENIE
o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 10, 49a oraz 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, znak: KIO.6730.48.3.2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.  

zawiadamiam,  

o wystąpieniu w dniu 11 lutego 2021 r. przez tut. organ do: 1. Zarządu Dróg Wojewódzkich, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu, o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania części budynku usługowego (nr 290) na żłobek na terenie działki nr 215/1 obręb 3, m. Pakość.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z projektem decyzji oraz innymi dokumentami dotyczącymi sprawy w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 13), w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Lidia Puszczykowska (11 lutego 2021)
Opublikował: Magdalena Gromek (11 lutego 2021, 11:13:42)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gromek (19 marca 2021, 11:25:57)
Zmieniono: Publikacja obwieszczenia o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 165