Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Radłowskiej w Pakości

                                                Pakość, dnia 5 lutego  2010r.
N/znak: KIO 7624-7-5/10

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez Gminę Pakość wnioskiem z dnia 23 grudnia 2009r, zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 5 lutego 2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Radłowskiej w Pakości.
   
Zgodnie z cytowanym wyżej artykułem informuję, iż z w/w decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 16), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00. Pakość, dnia 5 lutego 2010r.
N/znak: KIO 7624-7-4 /09

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez Gminę Pakość wnioskiem z dnia 23 grudnia 2009r, zgodnie z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

strony, że w dniu 5 lutego 2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Radłowskiej w Pakości.   
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie.
   
Zgodnie z cytowanymi wyżej artykułami strony na każdym etapie postępowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 16), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.
  Pakość, dnia 21 stycznia 2010r.
N/znak: KIO 7624-7-2/10
OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia

W związku ze złożonym przez Gminę Pakość z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość wnioskiem z dnia 23 grudnia 2009r. wnioskiem z dnia 16 lipca 2009r., zgodnie z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

strony, że w dniu 21 stycznia 2010r. zostało wydane postanowienie niestwierdzające konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Radłowskiej w Pakości.
   
Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.
   
Zgodnie z cytowanymi wyżej artykułami strony na każdym etapie postępowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 16), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.

Pakość, dnia 31 grudnia 2009r.
N/znak: KIO 7624-26-4/09
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W związku ze złożonym przez Gminę Pakość, z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość wnioskiem z dnia 23 grudnia 2009r., zgodnie z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
 
z a w i a d a m i a m

strony, że z dniem 31 grudnia 2009r. zostaje wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Radłowskiej w Pakości. Jednocześnie informuję o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Inowrocławiu z prośbą o wydanie opinii dotyczącej konieczności sporządzeniu raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
           
Zgodnie z cytowanymi wyżej artykułami strony na każdym etapie postępowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 16), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (4 stycznia 2009)
Opublikował: Jacek Malinowski (4 stycznia 2010, 08:08:10)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (5 lutego 2010, 13:58:49)
Zmieniono: Publikacja obwieszczenia o wydaniu decyzji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1609